x 

Li-ion

uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT831053/img_b/img_b_BT831053_105_DtczbwPGxuev7vV4qQYZcvUwXjQcfrOY

li-ion72V 120Ah AGV battery

Product SKU:  BT831053
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT761071/img_b/img_b_BT761071_107_KJF0pf_4NRHZD31yTLw2qQC1IHXjeZ3W

48V 50Ah Rail detection car battery

Product SKU:  BT761071
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT121092/img_b/img_b_BT121092_109_XTjm--arwjvvKrhKgRNjsM_0nFVuQlqk

48V 50Ah Electric forklift battery

Product SKU:  BT121092
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT831108/img_b/img_b_BT831108_1_pmLpdFqwsyZWagqWWC8mOUWlOr9Qn8Ls

48V 30Ah AGV Car battery

Product SKU:  BT831108
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT931119/img_b/img_b_BT931119_111_bJa1Tu_Q7aK3-_dWIxWY87xZG6_q4_Jz

48V 40AH Electric scooter battery

Product SKU:  BT931119
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT981128/img_b/img_b_BT981128_112_aKChhes55JWscDq2J9fYICm_GPjeGsA4

48V 65Ah Signal tower UPS battery

Product SKU:  BT981128
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT661135/img_b/img_b_BT661135_113_XmR3GIE3_5myxENgMgqWVO-avm25ULpi

48V 150Ah AGV battery

Product SKU:  BT661135
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT691141/img_b/img_b_BT691141_114_HguXOPUQ2jsQ4Hzi3ihqtedrdU7w_eex

48V 30Ah AGV battery

Product SKU:  BT691141
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT171174/img_b/img_b_BT171174_117_ccei3mLkCS-HvDJESU5ydbVKeVQ_Uenb

48V 8Ah Drive motor li-ion battery

Product SKU:  BT171174
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT161185/img_b/img_b_BT161185_118_LFph8uidzM-tpAQmll9rKV4xLlMiV76-

48V 6Ah Laser equipment UPS battery

Product SKU:  BT161185
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT921195/img_b/img_b_BT921195_119_dweu3AaAOmmkh8FYmlpVe16gbQte-hrh

48.1V 2900mAh Smart Cleaner battery

Product SKU:  BT921195
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT821208/img_b/img_b_BT821208_120_EMYFA8g01JVfo6zD0o_u-JPwd9gwBJaM

36V 40AH Aircraft battery

Product SKU:  BT821208
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT951214/img_b/img_b_BT951214_121_-HsHCeDEcHoJN954qxPJ5XkQ4QQiBA7X

36V 4AH Electric Scooter battery

Product SKU:  BT951214
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT631223/img_b/img_b_BT631223_122_lM8f35Ng_9OCTdM3E9evooUfH_Sc9JWb

36V 20Ah Transporter battery

Product SKU:  BT631223
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT161232/img_b/img_b_BT161232_123_B6YVzoiHR3-ugejHe7YYDptFurF2Xi3I

25.6V 30Ah li-ion battery

Product SKU:  BT161232
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT141242/img_b/img_b_BT141242_1_LdJcDIAiy1hAHI3z__Ss-l0SqSDPPWbj

24V 30Ah Military Equipment battery

Product SKU:  BT141242
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT911251/img_b/img_b_BT911251_125_oxv5qa3Ml-rCXMzSeqZKHAtCpVoJvoqD

25.9V 80Ah Electric forklift battery

Product SKU:  BT911251
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT131277/img_b/img_b_BT131277_127_qWI_lmY48S86kyQF9iwSsMhv5cjCX6B8

24V 60Ah AGV battery

Product SKU:  BT131277
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT711285/img_b/img_b_BT711285_128_W81DXX0OrdUrU7giMxOHWHa3Q4hIYqIv

25.2V 100AH Electical Robot battery

Product SKU:  BT711285
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT301299/img_b/img_b_BT301299_1_GMXrldVzhVQoPrkPHJnx80BJ8zIzIOhW

24V 30Ah Porter Robot battery

Product SKU:  BT301299
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT661314/img_b/img_b_BT661314_1_oSLglEB34B8mEwdlndzc0kPIZwkb0RwJ

22.2V 5Ah Robot li-ion battery

Product SKU:  BT661314
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT391326/img_b/img_b_BT391326_132_6eIVT8opk0htUbQC29SDWfwQ7tRSk492

22.2V 5Ah Service Robot battery

Product SKU:  BT391326
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT871351/img_b/img_b_BT871351_135_a5mz8lAtXfspLIlutIsKeFRX_Uhc4ud0

14.8V 2600mAh Clean robot battery

Product SKU:  BT871351
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT601368/img_b/img_b_BT601368_136_qdyXJl2jPMtXAMCSrIWVXvPR7varNSzT

12V 50Ah Golf car battery

Product SKU:  BT601368
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT861387/img_b/img_b_BT861387_138_3BJYm_-gH0TW4W2OJkhg-Zs39wt8-Nl5

11.1V 6.6Ah Low temp battery

Product SKU:  BT861387
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT501396/img_b/img_b_BT501396_139_AOAqkKrH9ZZOPirVtG7DnlMKwiulC44K

11.1V 11Ah Track detector battery

Product SKU:  BT501396
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT891404/img_b/img_b_BT891404_140_nrW1gB10HR54uftDEoCOrF1c_gfr26nq

Li-ion 12V 30AH

Product SKU:  BT891404
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT411416/img_b/img_b_BT411416_141__BunbdAy6Pe7J_HSGIlXtBZOJmhK333f

12V 16Ah scooter battery

Product SKU:  BT411416
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT451431/img_b/img_b_BT451431_143_oqmlvV6wFo2JLrz_rviXZltsMJYfZdmo

Li-ion 12V 40AH

Product SKU:  BT451431
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT701449/img_b/img_b_BT701449_144__KwBcPhnsN1JHcyd_kQOXtqJs5qI1v9a

LiFePO4 12.8V 7.5AH

Product SKU:  BT701449
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT431458/img_b/img_b_BT431458_145__IA50tSyoRbrnoBM0p47UmztfIUHETIr

Li-ion battery 12V 9AH

Product SKU:  BT431458
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT541469/img_b/img_b_BT541469_146_v9BqFSThsoeciUvXeT9_XI_eb_EqSguK

ICR18650 12V 10AH

Product SKU:  BT541469
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/EWT/BT691474/img_b/img_b_BT691474_147_ASJf_fmCvyTdLI46nfsoBaAMn8e5pNNK

11.1V 6AH 18650 battery

Product SKU:  BT691474
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT891485/img_b/img_b_BT891485_148_OJ6HIvy8jRUJhoeJsjeM8xpWTUdoKwUX

11.1V 4.4AH li-ion battery

Product SKU:  BT891485
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT311494/img_b/img_b_BT311494_149_pFKE8zNaujTgnGqDhSDOw5gYRw34EssJ

12V 4AH Bluetooth Speaker battery

Product SKU:  BT311494
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT781507/img_b/img_b_BT781507_150_zcDiR-ZWbujxdXDZOJoQc1z61dmJiHdM

11.1V 4.4A li-ion battery

Product SKU:  BT781507
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/EWT/BT231518/img_b/img_b_BT231518_151_VhN7u_iZ4SoP-XF1I3m7yTMx23xLRrJJ

11.1V 2600mAh Medical machine battery

Product SKU:  BT231518
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/EWT/BT161524/img_b/img_b_BT161524_152_46f4NKicYcmUp3Nri9rCWWviYlLCzxaS

11.1V 2600mAh Radio battery

Product SKU:  BT161524
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/EWT/BT431532/img_b/img_b_BT431532_153_uXlquuMXkC5BoiJlPv6ROfw86T7evmeM

11.1V2200mAh Robot battery

Product SKU:  BT431532
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT261543/img_b/img_b_BT261543_1_qXaR5-91NjVi_05WWFHAKQUpwYJn9YCd

LP70421250HP 11.1V 3700MAH

Product SKU:  BT261543
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT651556/img_b/img_b_BT651556_155_4zDFhtaFCW13XNArcO3PTh7LPaj-c7P4

11.1V 2.2Ah li-ion battery

Product SKU:  BT651556
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT371561/img_b/img_b_BT371561_156__564Xj_g3a6xqzNZChIxiWDf3oeUmSLh

7.4V 2600mAh Robot battery

Product SKU:  BT371561
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT911579/img_b/img_b_BT911579_1_xOJG9KHRVXcCQbGGzT6w5g0gSkzRUcHa

7.4V 5200mAh Medical device battery

Product SKU:  BT911579
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT171588/img_b/img_b_BT171588_1_FAQNnUjYlb4-p2WjspiGFncvYt949W56

7.4V 4400mAh Robot battery

Product SKU:  BT171588
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT111592/img_b/img_b_BT111592_159_nDFOy4nKD8lc09CgQykA1dR7r_50uT-Q

Li-ion Square Cell

Product SKU:  BT111592
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT941605/img_b/img_b_BT941605_160_jt0ZQwRH1Hl4XXj5wurFV1ZpQYu6sNq7

Li-Polymer Cell

Product SKU:  BT941605
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT971614/img_b/img_b_BT971614_161_5IYDY8YjocBCA8n8NhYW89HrDEDnYn9S

Li-ion Cylindrical Cell

Product SKU:  BT971614
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT451622/img_b/img_b_BT451622_1_qAOhoDiqO0tlOwvXKDXlfkXP-0tsnB8s

3.7V 2600mAh Tactical Light battery

Product SKU:  BT451622
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT621634/img_b/img_b_BT621634_1_wRuQkPhkXZlp2vRfmct5gsuhGwGeMkzQ

3.7V 5200mAh Searchlight battery

Product SKU:  BT621634
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT811659/img_b/img_b_BT811659_1_hEl54F2i6YpoC2OWOO0jnMCpq7lZOkUY

3.7V 15.6Ah Ebike light battery

Product SKU:  BT811659
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT861675/img_b/img_b_BT861675_167_e-lFmG0Y0UPUFtlVbycMR1u8BcKIL8cj

3.7V 3.6AH li-ion battery

Product SKU:  BT861675
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/XUQY/BT981683/img_b/img_b_BT981683_168_-y0CXAyQQtXxaf2ZiuMlJ4KpE9VOfpjV

ICR103450 3.7V 1800mAh battery

Product SKU:  BT981683
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/EWT/BT831692/img_b/img_b_BT831692_169_E4oErRw4mLIv7B3CqyNdY1hPC_ArmudR

3.7V 4.4Ah li-ion battery

Product SKU:  BT831692
In stock
uploads/erp/collection/images/EWT Battery/EWT/BT541704/img_b/img_b_BT541704_170_sHTKOAFtovQeG52Jwe4RsqcfCW7rrVoC

3.7V 2.2Ah li-ion battery

Product SKU:  BT541704
In stock

Contact Infos

  • WhatsApp:+8618025360215
  • info@cargo-global.com
  • Skype:jojo@cargo-global.com

Newsletter

Subscribe to get special offers!
We promise absolutely NO SPAM.